O NÁS

KTO SME A PREČO BY SI SA MAL PRIDAŤ

Aliancia stredoškolákov vznikla vo februári 2015 vo Zvolene, kde sa konal I. republikový kongres Aliancie stredoškolákov. Už od svojho vzniku aktívne prispieva k diskusii o vzdelávaní a je členom viacerých pracovných skupín, ktoré sa venujú tvorbe a príprave školskej legislatívy stredoškolákov.

1
V novembri 2015 Aliancia stredoškolákov spustila petíciu za 4 požiadavky stredoškolákov, ktorú podpísalo 30 000 žiakov stredných škôl. Požiadavky petície boli:
  • zrušenie viazanosti výučných listov na maturitnú skúšku
  • odpolitizovanie voľby riaditeľov,
  • zníženie odvodov z brigádnickej dohody pre študentov a žiakov počas prázdnin,
  • slobodný výber úrovne maturity z cudzieho jazyka.
Po parlamentných voľbách na Slovensku v roku 2016 sme petíciu odovzdali bývalému ministrovi školstva Petrovi Plavčanovi, ktorý ju prijal. Vláda však zatiaľ žiadny z návrhov neschválila.

KOMUNIKUJEME SO ZODPOVEDNÝMI

Aliancia stredoškolákov od svojho vzniku vytvára reálny tlak na zodpovedných ľudí v našej krajine, aby sa veci pohli.

Absolvovali sme rokovania s poslancami Európskeho parlamentu, Národnej rady SR ale aj s bývalým ministrom školstva. S Petrom Plavčanom sme rokovali viackrát. Bolo nám prisľúbené rozpracovanie našich návrhov, no zatiaľ sa tak nestalo. 

V súčastnosti sme oslovili ministerku školstva Martinu Lubyovú a žiadame ju o stretnutie. 

PODPORUJEME AJ UČITEĽOV

Lepšie školstvo musíme vytvoriť všetci – učitelia, rodičia a žiaci.

Aliancia podporovala a podporuje všetky aktivity Nových školských odborov, Slovenskej komory učiteľov a Iniciatívy slovenských učiteľov a ďalej s nimi spolupracuje. Počas štrajkov v roku 2016 sme s nimi stáli na námestiach po celom Slovensku.

 

Zároveň udržiavame aktívnu komunikáciu so všetkými učiteľskými organizáciami a zapájame sa s nimi do diskusií.

Hovoríme do vzdelávania, komunikujeme s vládou a Národnou radou SR, podporujeme rozvoj študentských rád na stredných školách a ešte oveľa viac.

KRAJSKÍ KOORDINÁTORI

Jednou z našich priorít je zlepšovanie podmienok stredoškolákov priamo v samosprávnych krajoch. Vieme tak  podporovať lokálne školské samosprávy a hájiť naše regionálne požiadavky priamo pred zástupcami VÚC.

Regionálna školská politika mimoriadne dôležitá. Preto tvoríme efektívnu štruktúru v krajoch pomocou našich krajských koordinátorov, ktorých úlohou je združovať aktívnu mládež, organizovať besedy, získavať spätnú väzbu od stredoškolákov a spolu s ostatnými členmi Aliancie stredoškolákov lobovať u zástupcov krajov za zmeny v regionálnom školstve.

ŠTRUKTÚRA

PREZÍDIUM

Najvyšším výkonným orgánom je Prezídium. Skladá sa zo štyroch členov, ktorých dĺžka mandátu je jeden rok. Predsedníctvo vedie celú Alianciu stredoškolákov, prezentuje ju navonok a zastupuje ju názorovo a politicky. Rovnako tiež spravuje jej majetok a rozhoduje o prijatí nových členov. V čele predsedníctva stojí prezident, spolu s ním Alianciu zastupujú dvaja viceprezidenti. O vnútorné otázky spojené s komunitou Aliancie stredoškolákov je zodpovedný koordinátor komunity.

REPUBLIKOVÁ RADA

Je najvyšším orgánom Aliancie stredoškolákov  v období medzi Republikovými kongresmi. Tvoria ju členovia Prezídia a krajskí koordinátori. Jej úlohou je tvoriť fórum pre diskusiu o smerovaní Aliancie stredoškolákov a vytvárať jej programové zabezpečenie. Zároveň slúži na kooperáciu jednotlivých cieľov na krajskej úrovni. Rozhoduje o prijatí alebo odvolaní štatutárneho zástupcu, udelení čestného členstva a jej členovia majú poradný hlas v zásadných otázkach činnosti Aliancie stredoškolákov.

REPUBLIKOVÝ KONGRES

Je najvyšším orgánom Aliancie stredoškolákov. Schádza sa raz ročne a jeho delegátmi sú všetci členovia. Uznášaniaschopnosť Republikového kongresu je v prípade účasti viac ako tretiny členov a nadpolovičnej väčšine Republikovej rady. Republikový kongres volí a odvoláva členov Prezídia, Republikovej rady a Kontrolnej rady, rozhoduje o každej zmene stanov, schvaľuje programové a ideové dokumenty alebo vyhlásenia a rozhoduje o ideovom smerovaní Aliancie stredoškolákov.

PRIDAJ SA K NÁM!

A ROZBEHNI STREDOŠKOLSKÚ REVOLÚCIU.

Aliancia stredoškolákov je občianskym združením v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Poslanie a cieľ združenia, pôsobnosť, práva a povinnosti členov, štruktúru jednotlivých orgánov, zásady hospodárenia a ďalšie ustanovenia upravujú stanovy. Tie boli schválené Republikovým kongresom dňa 13. februára 2015 a nadobudli účinnosť dňa 18. októbra 2018.