O NÁS

KTO SME A PREČO BY SI SA MAL PRIDAŤ

Aliancia stredoškolákov vznikla vo februári 2015 vo Zvolene, kde sa konal I. republikový kongres Aliancie stredoškolákov. Už od svojho vzniku aktívne prispieva k diskusii o vzdelávaní a je členom viacerých pracovných skupín, ktoré sa venujú tvorbe a príprave školskej legislatívy stredoškolákov.

1
V novembri 2015 Aliancia stredoškolákov spustila petíciu za 4 požiadavky stredoškolákov, ktorú podpísalo 30 000 žiakov stredných škôl. Požiadavky petície boli:
  • zrušenie viazanosti výučných listov na maturitnú skúšku
  • odpolitizovanie voľby riaditeľov,
  • zníženie odvodov z brigádnickej dohody pre študentov a žiakov počas prázdnin,
  • slobodný výber úrovne maturity z cudzieho jazyka.
Po parlamentných voľbách na Slovensku v roku 2016 sme petíciu odovzdali bývalému ministrovi školstva Petrovi Plavčanovi, ktorý ju prijal. Vláda však zatiaľ žiadny z návrhov neschválila.

KOMUNIKUJEME SO ZODPOVEDNÝMI

Aliancia stredoškolákov od svojho vzniku vytvára reálny tlak na zodpovedných ľudí v našej krajine, aby sa veci pohli.

Absolvovali sme rokovania s poslancami Európskeho parlamentu, Národnej rady SR ale aj s bývalým ministrom školstva. S Petrom Plavčanom sme rokovali viackrát. Bolo nám prisľúbené rozpracovanie našich návrhov, no zatiaľ sa tak nestalo. 

V súčastnosti sme oslovili ministerku školstva Martinu Lubyovú a žiadame ju o stretnutie. 

PODPORUJEME AJ UČITEĽOV

Lepšie školstvo musíme vytvoriť všetci – učitelia, rodičia a žiaci.

Aliancia podporovala a podporuje všetky aktivity Nových školských odborov, Slovenskej komory učiteľov a Iniciatívy slovenských učiteľov a ďalej s nimi spolupracuje. Počas štrajkov v roku 2016 sme s nimi stáli na námestiach po celom Slovensku.

 

Zároveň udržiavame aktívnu komunikáciu so všetkými učiteľskými organizáciami a zapájame sa s nimi do diskusií.

Hovoríme do vzdelávania, komunikujeme s vládou a Národnou radou SR, podporujeme rozvoj študentských rád na stredných školách a ešte oveľa viac.

KRAJSKÍ KOORDINÁTORI

Jednou z našich priorít je zlepšovanie podmienok stredoškolákov priamo v samosprávnych krajoch. Vieme tak  podporovať lokálne školské samosprávy a hájiť naše regionálne požiadavky priamo pred zástupcami VÚC.

Regionálna školská politika mimoriadne dôležitá. Preto tvoríme efektívnu štruktúru v krajoch pomocou našich krajských koordinátorov, ktorých úlohou je združovať aktívnu mládež, organizovať besedy, získavať spätnú väzbu od stredoškolákov a spolu s ostatnými členmi Aliancie stredoškolákov lobovať u zástupcov krajov za zmeny v regionálnom školstve.

Alexander Ernest
Stredoslovenský koordinátor

ŠTRUKTÚRA

PREZÍDIUM

Najvyšším výkonným orgánom je Prezídium. Skladá sa zo štyroch členov, ktorých dĺžka mandátu je jeden rok. Predsedníctvo vedie celú Alianciu stredoškolákov, prezentuje ju navonok a zastupuje ju názorovo a politicky. Rovnako tiež spravuje jej majetok a rozhoduje o prijatí nových členov. V čele predsedníctva stojí prezident, spolu s ním Alianciu zastupujú dvaja viceprezidenti. O vnútorné otázky spojené s komunitou Aliancie stredoškolákov je zodpovedný koordinátor komunity.

REPUBLIKOVÁ RADA

Je najvyšším orgánom Aliancie stredoškolákov  v období medzi Republikovými kongresmi. Tvoria ju členovia Prezídia a krajskí koordinátori. Jej úlohou je tvoriť fórum pre diskusiu o smerovaní Aliancie stredoškolákov a vytvárať jej programové zabezpečenie. Zároveň slúži na kooperáciu jednotlivých cieľov na krajskej úrovni. Rozhoduje o prijatí alebo odvolaní štatutárneho zástupcu, udelení čestného členstva a jej členovia majú poradný hlas v zásadných otázkach činnosti Aliancie stredoškolákov.

REPUBLIKOVÝ KONGRES

Je najvyšším orgánom Aliancie stredoškolákov. Schádza sa raz ročne a jeho delegátmi sú všetci členovia. Uznášaniaschopnosť Republikového kongresu je v prípade účasti viac ako tretiny členov a nadpolovičnej väčšine Republikovej rady. Republikový kongres volí a odvoláva členov Prezídia, Republikovej rady a Kontrolnej rady, rozhoduje o každej zmene stanov, schvaľuje programové a ideové dokumenty alebo vyhlásenia a rozhoduje o ideovom smerovaní Aliancie stredoškolákov.

FILIP LETOVANEC

Štatutárny zástupca Aliancie stredoškolákov.

Filip predsedal Aliancii stredoškolákov od októbra 2017 do októbra 2018. Počas jeho predsedania Aliancia stredoškolákov odprezentovala niekoľko kampaní, vytvorili sa v nej menšie sekcie, krajské kluby a zároveň sa obnovil dialóg s Ministerstvom školstva a Výborom NRSR pre vzdelávanie.

Ako študent má momentálne gap year pred vysokoškolským štúdiom biznisu na King’s College v Londýne, kde už momentálne žije. Študoval na Tatranskej akadémii v Poprade, na ktorej viedol žiacku školskú radu a predstavil aj jej reformu.

PRIDAJ SA K NÁM!

A ROZBEHNI STREDOŠKOLSKÚ REVOLÚCIU.

Aliancia stredoškolákov je občianskym združením v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Poslanie a cieľ združenia, pôsobnosť, práva a povinnosti členov, štruktúru jednotlivých orgánov, zásady hospodárenia a ďalšie ustanovenia upravujú stanovy. Tie boli schválené Republikovým kongresom dňa 13. februára 2015 a nadobudli účinnosť dňa 18. októbra 2018.