ZMENA ZÁKONA

O ŽIACKYCH ŠKOLSKÝCH RADÁCH

Žiacke a študentské samosprávy predstavujú nástroj na aktívne zapájanie sa stredoškolákov do chodu svojich škôl. Vďaka nim môžu zastupovať záujmy žiakov strednej školy, jej členovia sú ich zvolenými reprezentantmi vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.

FUNGUJE TO VŠAK TROCHU INAK

Zákonná úprava študentských samospráv vznikla v roku 2003. Od vtedy sa výraznejšie neaktualizovala aj napriek tomu, že sa zistilo za celé obdobie fungovania žiackych školských rad viacero nedostatkov.

ŠKOLA ŤA PRIPRAVUJE NA BUDÚCNOSŤ

OVPLYVNI JU

NOVELU ZÁKONA SME PODALI PRED DVOMA ROKMI. TÁ NEPREŠLA A MY JU MÁME NA STOLE ZNOVU...

Podporili nás poslanci ako Zuzana Zimenová, Martin Poliačik, Brani Grohling, Miroslav Sopko, Viera Dubačová a ďalší. O podpore návrhu prebehli rokovania s vtedajším vicepremiérom Petrom Pellegrinim, bývalým ministrom Petrom Plavčanom, ale aj so zástupcami parlamentných strán. Nikto nevzniesol pripomienky ale v hlasovaní návrh neprešiel!

Chceme riadne ukotvenie študentských samospráve na stredných školách. Je dôležité upevniť pozíciu žiackej rady v rade školy, jasne definovať financovanie žiackych rád, ich vzťahu k vedeniu školy, zvýšiť transparentnosť ich fungovania a navýšiť kompetencie pri ochrane práv študentov.


Revolučnou novinkou v prvom návrhu bolo legislatívne zakotvenie žiackych samospráv na základných školách. Žiaci by sa jednoduchšie vedeli naučiť medzi sebou komunikovať, spoznávať sa, prezentovať svoje názory, získavajú základné organizačné schopnosti a učia sa zodpovednosti. Na strednú školu by prišli pripravení do žiackych rád. 


Medzitým však vstúpil do platnosti zákon, ktorý dáva základným školám možnosť zriadiť žiacke rady.

STREDOŠKOLÁCI MUSIA MAŤ PRÁVO HOVORIŤ DO VZDELÁVANIA

Novelu zákona máme na stole znovu. Myslíme si, že žiacke školské rady podnecujú občiansky aktivizmus u stredoškolákov a sú praktickým nástrojom na ukážku toho, ako funguje demokracia.

Oslovili sme odborníkov na školstvo, Iuventu, poslancov Výboru pre vzdelávanie NRSR a rovnako aj učiteľov. Všetci nám poskytli relevantné informácie, ale potrebujeme hlavne názory stredoškolákov, našich rovesníkov. Tí v konečnom dôsledku pocítia zmenu a novela zákona má zlepšiť práve podmienky stredoškolákom, ktorí sa snažia zlepšiť svoju školu.

Priniesli sme dotazník, v ktorom zisťujeme názor stredoškolákov na konkrétne opatrenia, ktoré implementujeme do novely zákona.

MÁME VÝSLEDKY!

Dotazník o podpore požiadaviek na posilnenie žiackych školských rád sme nechali v obehu takmer 5 mesiacov. Odoslaný bol všetkým stredným školám a gymnáziám na Slovensku, taktiež aj občianskym združeniam pracujúcim so stredoškolákmi.

Do prieskumu sa zapojili stredoškoláci zo všetkých okresných miest na Slovensku. Rovnako boli zastúpené všetky ročníky stredných škôl. 

 

Čo nás teší je fakt, že drvivá väčšina stredoškolákov má na škole žiacku školskú radu a taktiež ju považuje za dôležitú súčasť školy. Viac ako polovica študentov by rada na svojej žiackej rade niečo zmenila. Niekedy sa neaktivita členov, nedostatočná komunikácia medzi nimi nedá zmeniť zákonom. Čo však môžeme urobiť my, je snaha vybojovať priaznivejšie prostredie pre žiacke rady. A do toho sa púšťame s podporou 1372 stredoškolákov.

Ovplyvni ju! - výsledky

Počet stredoškolákov, ktorí sa do kampane zapojili. Presiahli sme veľkosť reprezentatívnej vzorky a zároveň sme získali úžasnú spätnú väzbu. Veľa stredoškolákov nám písalo priamo do správ, niektorí tiež zanechali ďalšie nápady už v dotazníku.

Všetkým respondentom sa chceme aj touto cestou poďakovať za ich čas a ochotu podieľať sa na tomto prieskume.

ČO TEDA NAVRHUJEME?

V prieskume sme zisťovali popularitu 13 opatrení, ktoré ako Aliancia stredoškolákov dlhodobo presadzujeme. Našou úlohou bolo zistiť, aké množstvo stredoškolákov stojí za týmito návrhmi a vybrať tie najpodporovanejšie.

 

Prieskum sme uzavreli štyrmi požiadavkami, ktoré sa budeme snažiť presadiť pri nadchádzajúcich rokovaniach s Výborom NRSR pre vzdelávanie a Ministerstvom školstva. Požiadavky sú nasledovné:

  • Predseda žiackej školskej rady bude rovno zvolený aj zástupcom do rady školy.
  • Vedenie školy bude povinné vyjadriť sa k návrhom žiackej školskej rady (písomne alebo ústne).
  • Rozpočet žiackej školskej rady sa bude tvoriť v spolupráci s vedením školy na začiatku školského roka.
  • Škola sa bude musieť podieľať na financovaní žiackej školskej rady na základe hospodárenia z predchádzajúceho školského roka.

Výsledky prieskumu sme odoslali Ministerstvu školstva, poslancom Výboru NRSR pre vzdelávanie, Iuvente – štátnemu inštitútu mládeže a našim partnerským organizáciám. Sprístupňujeme ho tiež širokej verejnosti.

Študentom treba vytvárať priestor, bez neho často rezignujú. Práve žiacke školské rady a študentské samosprávy sú ten ideálny priestor na to, aby sa mladí aktivizovali a priniesli zmenu k lepšiemu.
Filip Letovanec
Bývalý predseda Aliancie stredoškolákov