Vyjadrenie Aliancie stredoškolákov k viacstupňovej maturite z matematiky - 8.12.2024

Aliancia stredoškolákov vyjadruje súhlas s návrhom ministra školstva, vedy, výskumu a športu, Tomáša Druckera, ktorý presadzuje viacstupňovú maturitu z matematiky. Takúto zmenu vítame, pretože variabilita náročnosti maturitnej skúšky zabezpečí jednoduchší presun na vysoké školy. Viacstupňová maturita z matematiky by zvýšila záujem študentov o tento predmet aj ich motiváciu pokračovať na vysoké školy, kde matematiku potrebujú. Názory o povinnej maturite z matematiky sa líšia, avšak takáto reforma je dobrým krokom k začatiu diskusie o jej možnom zavedení.

Už v tejto dobe školy ponúkajú študentom možnosť vybrať si úroveň cudzieho jazyka, z ktorej chcú maturovať. Obdobný postup by sme ocenili aj pri maturite zo slovenského jazyka. Odborné školy a gymnáziá majú rovnakú obtiažnosť maturity, pričom počet hodín a celkový dôraz na predmet je rozdielny. Považujeme to za neriešený problém a ocenili by sme reformu aj v rámci maturity zo slovenského jazyka.

Aktuálne pripravujeme podklady k tejto téme a taktiež zisťujeme názor samotných stredoškolákov. Zároveň sa v polovici tohto mesiaca stretnú zástupcovia organizácie s ministrom školstva, kde budú diskutovať na tému maturít a bližšie predstavia naše nápady. Veríme, že diskusia bude vecná a konštruktívna a dohodneme sa na možných spoločných krokoch.