Kto sme?

Aliancia stredoškolákov je občianske združenie, ktoré funguje od roku 2014 ako zastupiteľský orgán študentov stredných škôl na Slovensku. Zastupujeme mladých, ktorým nie je jedno, v akom stave je naše školstvo a robia všetko pre to, aby boli podmienky na štúdium lepšie.

Prezídium

Volení a menovaní členovia/členky prezídia majú v Aliancii stredoškolákov najväčšiu zodpovednosť. Zúčastňujú sa rôznych porád, starajú sa o jej bezproblémové fungovanie, manažujú pracovné sekcie či skupiny, na starosti majú aj naše regionálne štruktúry.

Alica Diošiová

Prezidentka 

Anna Sviatková

Viceprezidentka pre vonkajšie záležitosti

Daniel Potyčný

Viceprezident pre vnútorné záležitosti

Igor Furdík

Kontrolór

Nina Sabolová

Zástupkyňa delegátov

Ema Baculíková

Zástupkyňa delegátov
 

Dokumenty Aliancie stredoškolákov

Stanovy

Rokovací poriadok

Pracovné skupiny

Human Resources (HR)

Izabela Benianová –  Úlohou HR je staranie sa o komunitu a jej efektívnu koordináciu. Organizujú komunitné akcie, vedú záznamy o členoch AS a ich aktivite. Ich činnosť si všimneš hneď na začiatku - vedú pohovory a prijímanie nových členov, koordinujú ich následne začlenenie do chodu AS.

Vonkajšie záležitosti (VZ)

Anna Sviatková – Sekcia spadajúca pod viceprezidentku pre vonkajšie záležitosti riadi komunikáciu s verejnosťou a spolupráce. Zúčastňujú sa rôznych stretnutí, píšu články, spadajú pod nich aj projekty ako Aliančné pätoro a desatoro či predvolebná kampaň.

Public Relations (PR)

Johanka Nagyová – PR sa venuje práci so sociálnymi sieťami a propagácii Aliancie stredoškolákov. Našu prácu vidíš hlavne na Instagrame. Ak treba, pomáhajú s grafikou či propagáciou pri realizácií projektov iných pracovných skupín.

EA

Ján Liam Bendo – Ekonomicko-analytická sekcia rieši primárne financie a
hospodárenie AS. Je zlúčená so skupinou Projektový manažment, ktorá sa stará o písanie finančných grantov. Keď iná pracovná skupina potrebuje na svoj projekt
financie, spolupracujú práve s EA.

Kurikulá

Ema Baculíková – Cieľom pracovnej skupiny Kurikulá je šírenie vedomostí a
informácií o dôležitých témach, ktoré nenájdeme v školských osnovách. Primárnou
činnosťou tejto PSky je instagramový profil @kurikula.as, ktorý sa venuje témam ako
diskriminácia, klimatická kríza či softskills. Mimo iné pracovali aj na manuáloch pre brigádnikov a prvovoličov.

Maturita 2024

Timotej Kunštek - Cieľom tejto pracovnej skupiny je vylepšiť a uľahčiť maturitnú skúšku podľa potrieb maturantov. Medzi naše projekty patrí napr. Manuál spokojného maturanta či snaha o náhradu maturitnej skúšky jazykovými certifikátmi. Momentálne pracujeme na projektoch, ktoré sa týkajú pripomienkovania priebehu maturitnej skúšky.

Mládežnické parlamenty

Marcel Fekete - Pracovná skupina je zameraná na
sieťovanie a komunikáciu s mládežníckymi parlamentami po celom Slovensku. Snažíme sa zlepšiť 
ich fungovanie, pracujeme na spoločných projektoch.

Erasmus+

Laura Marcineková - Máš skúsenosti s účasťou na mládežníckych výmenách? Presne tomu sa venuje táto pracovná skupina. Do ich kompetencií spadá vymýšľanie a písanie mládežníckych výmen pre zvyšné skupiny, ich následná organizácia, a komunikácia s partnerskými organizáciami v zahraničí.

Terenná kampaň

Natália Lengová - Terénna kampaň organizuje workshopy a diskusie na stredných školách. Momentálne sa venujú workshopom o dobrovoľníctve, diskriminácii či duševnom zdraví.